Podmienky k prenájmu vozidlaFyzická osoba:

- občiansky preukaz alebo cestovný pas,

- vodičský preukaz,

- zaplatiť dohodnutý prenájom a vratnú zálohu vo výške 200,- € a

- vek minimálne 21 rokov.

Právnická osoba:

- originálny výpis z obchodného registra,

- občiansky preukaz alebo pas štatutárneho zástupcu (konateľa) spoločnosti,

- vodičský preukaz osoby, ktorá bude jazdiť na prenajatom vozidle,

- zaplatiť dohodnutý prenájom a vratnú zálohu vo výške 200,- € a

- vek minimálne 21 rokov.

Záloha za prenajaté vozidlo:

Pri bezškodovom prenájme vozidla je záloha vo výške 200,- € vrátená nájomcovi v plnej výške. V prípade nehody, resp. poškodenia vozidla vinou nájomcu, bude záloha zaúčtovaná v prospech prenajímateľa a použitá ako spoluúčasť pre poisťovňu za účelom úhrady poistnej udalosti. Ak nehoda nebola zapríčinená vinou nájomcu a vinník je známy, záloha mu bude vrátená. Vozidlá majú uzatvorené zákonné aj havarijné poistenie.

Spôsob platby za prenajaté vozidlo:

Zmluvne dohodnutý prenájom a zálohu za vozidlo je potrebné uhradiť pri preberaní vozidla nasledujúcim spôsobom:

- v hotovosti alebo

- bankovým prevodom.